Małgorzata Pacholec

Koordynator projektu „Widzimy nie tylko oczami”

Dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN

Od ponad 35 lat pracuję w Polskim Związku Niewidomych. Piszę i czytam dzięki udźwiękowionemu oprogramowaniu komputerowemu. Codziennie sama dojeżdżam do pracy metrem i tramwajem przy pomocy białej laski. Mówią, że dobrze gotuję.

Doskonale rozumiem lęki i problemy osób, które z powodu różnych schorzeń tracą wzrok. Ja też byłam w takiej sytuacji. Moja choroba powoli, rok po roku odbierała mi widzenie, aż kiedyś przyszedł dzień, że nie mogłam już nic zobaczyć.

Gdy zaczynałam tracić wzrok, myślałam, że nic mnie już w życiu nie czeka i że będę zdana na łaskę innych. Pomyliłam się. Spotkałam ludzi, którzy pokazali mi nowe możliwości, a ja z nich skorzystałam.

Projekt „Widzimy nie tylko oczami” jest szansą dla wszystkich, którzy czują się przerażeni swoją sytuacją i nie wiedzą jeszcze, że to nowe życie może być nadal aktywne i szczęśliwe.

Elżbieta Oleksiak

Supervisor merytoryczny projektu „Widzimy nie tylko oczami”

Kierownik Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego PZN, tyflopedagog, specjalista ds. zarządzania projektami

Posiadam 45-letnie doświadczenie w pracy z osobami z problemami wzroku. Koordynuję, współkoordynuję oraz inicjuję wiele projektów tyflologicznych i nowych rozwiązań dotyczących kompleksowej rehabilitacji różnych grup osób niewidomych i słabowidzących, jestem redaktorem wydawnictw tyflologicznych. Pracuję w projekcie, ponieważ chętnie włączam się w działania wypracowujące rozwiązania wspierające osoby tracące wzrok.

Główne zadania w projekcie „Widzimy nie tylko oczami”:

 • opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów szkoleniowych,
 • współpraca w prowadzeniu szkoleń dla służb udzielających wsparcia OTW,
 • konsultacje superwizyjne dla specjalistów zaangażowanych w udzielanie wsparcia OTW,
 • współudział w organizowaniu akcji społeczno-edukacyjnych na temat korzyści wynikających z profesjonalnego wsparcia OTW i rozwiązań wspierających osoby tracące wzrok

Edyta Chudzicka

Diagnoza potrzeb osób tracących wzrok ze Wschodniego Mazowsza

Tyflopedagog, instruktor nauki orientacji i lokomocji osób niewidomych, instruktor samoobsługi i czynności dnia osób niewidomych i słabowidzących

Posiadam wieloletnie doświadczenie w procesie rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących oraz ze sprzężeniami w różnym wieku.

Główne zadania w projekcie „Widzimy nie tylko oczami”:

 • prowadzenie diagnozy potrzeb osób tracących wzrok ze Wschodniego Mazowsza,
 • zajęcia z orientacji i lokomocji oraz czynności dnia codziennego i samoobsługi.

Podjęłam pracę w projekcie, aby pomóc najbardziej potrzebującym osobom tracącym wzrok z mniejszych miast i wsi, które nie wiedzą do jakiego specjalisty i gdzie mają się udać, żeby uzyskać wsparcie i przejść optymalny proces rewalidacji.

Anna Gębka

Kontakty z osobami tracącymi wzrok, poradnictwo prawne

Prezes Koła PZN w Siedlcach, radca prawny, ociemniała od dwudziestu kilku lat

Główne zadania w projekcie „Widzimy nie tylko oczami”:

 • kontakty z osobami tracącymi wzrok (OTW),
 • porady prawne.

Od 13 lat pracuję społecznie na rzecz osób niewidomych i niedowidzących jako prezes Koła PZN w Siedlcach. Włączyłam się do projektu „Widzimy nie tylko oczami”, zdając sobie doskonale sprawę z jego ogromnej wagi, ponieważ sama przeszłam proces rehabilitacji społecznej i rozumiem wszystkie problemy związane z niepełnosprawnością.

Teresa Halska

Koordynacja szkoleń

Z osobą, która na moich oczach traciła wzrok, aż straciła go całkowicie, połączyła mnie długoletnia przyjaźń. Mimo swoich problemów rozpoczęła działalność na rzecz niewidomych jako prezes Koła PZN. To spowodowało, że niemal automatycznie zaangażowałam się w problemy osób niewidomych i słabowidzących i zostałam wolontariuszką. Dzięki temu mam świadomość, jak ważne jest holistyczne podejście do OTW i synergia działań na ich rzecz, a właśnie to zakłada ten projekt.

Główne zadania w projekcie „Widzimy nie tylko oczami”:

 • koordynacja szkoleń prowadzonych dla OTW przez specjalistów, ogniwo pośrednie pomiędzy OTW a diagnostą potrzeb oraz pomiędzy OTW i prowadzącymi szkolenia,
 • prowadzenie rejestrów spotkań i szkoleń OTW.

Teresa Kłys

Organizacja szkoleń i „białych sobót”

Dyrektor Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej PZN

Posiadam wieloletnie doświadczenie w sektorze prywatnych usług medycznych na stanowiskach kierowniczych. Od 2015 r. współpracuję z Polskim Związkiem Niewidomych jako dyrektor zarządzający Centralną Przychodnią Rehabilitacyjno-Leczniczą PZN. Prowadzę działalność lobbującą i promującą w branży medycznej, której celem ma być poprawa dostępności do rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku dla wszystkich pacjentów w Polsce. Współtworzyłam także wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego dla lekarzy okulistów z zakresu rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku promowaną w branży medycznej.

Główne zadania w projekcie „Widzimy nie tylko oczami”:

 • opracowanie dokumentacji projektowej,
 • organizacja szkoleń, głównie dla służb medycznych,
 • organizacja „białych sobót”,
 • umożliwianie kontaktu z okulistami.

Mariola Kozłowska

Obsługa infolinii projektu „Widzimy nie tylko oczami”

Od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 pod numerem telefonu 22 887 60 86 udzielam informacji dotyczącej naszego projektu.

W Polskim Związku Niewidomych pracuję prawie 16 lat. Zgłasza się do nas wiele osób, które z powodu utraty wzroku są bezradne, wystraszone i szukające pomocy. Zdarza się, że muszą także zweryfikować swoje życie osobiste i zawodowe. W Polsce często brakuje miejsc, do których takie osoby – szukające pomocy w nowej i trudnej sytuacji życiowej – mogłyby się zgłosić. Właśnie dlatego zainteresowała mnie idea utworzenia modelu koordynowanego wsparcia dla osób tracących wzrok.

Jolanta Peché

Promocja projektu „Widzimy nie tylko oczami”.

Od ponad 20 lat zajmuję się marketingiem, poza marketingiem komercyjnym współtworzyłam razem ze stowarzyszeniami i organizacjami medycznymi wiele działań promocyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Główne zadania w projekcie „Widzimy nie tylko oczami”:

 • przygotowanie materiałów promocyjnych, ich dystrybucja,
 • opracowanie wytycznych do strony www i nadzór nad jej produkcją i aktualizacją,
 • prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do osób tracących wzrok, ich bliskich oraz społeczeństwa (współpraca z lokalnymi mediami: TVP3, dzienniki lokalne, radio lokalne; na profilu PZN na FB),
 • promocja i współorganizacja „białych sobót”,
 • promocja i organizacja konferencji podsumowującej projekt.

Lubię pomagać innym, a zwłaszcza osobom wykluczonym ze względu na swoja niepełnosprawność czy też nieumiejętność dostosowania się do dzisiejszych, bardzo dynamicznych czasów. Praca przy tym projekcie daje mi satysfakcję i poczucie, że mogę pozytywnie wpłynąć na życie innych.

Natalia Popławska

Komunikacja i współpraca z instytucjami w projekcie „Widzimy nie tylko oczami”

Od 2018 r. pracuję w Centrum Komunikacji Instytutu Tyflologicznego PZN jako redaktor. Dbam o poprawność językową czasopism Polskiego Związku Niewidomych oraz „Biuletynu Informacyjnego Pochodni”. W projekcie „Widzimy nie tylko oczami” zajmuję się komunikacją z instytucjami oraz służę wsparciem członkom zespołu w kwestiach redakcyjnych.

Wierzę, że pomaganie ma sens. Chciałabym, żeby każdy – niezależnie od tego, gdzie mieszka – miał taki sam dostęp do specjalistycznego wsparcia. Mam nadzieję, że model, który wypracujemy, pomoże osobom tracącym wzrok nie tylko ze Wschodniego Mazowsza, ale i z całej Polski.

Kamila Wiśniewska

Ewaluacja działań w projekcie „Widzimy nie tylko oczami”

Od 15 lat moim zawodowym środowiskiem pracy są media: te digitalowe oraz te zupełnie tradycyjne. W PZN od 2018 r. będąc kierownikiem Centrum Komunikacji, wspieram zespół w osiąganiu celów. Koordynuję także projekt wydawniczy współfinansowany ze środków PFRON.

Cieszę się, że będę mogła brać udział w ocenie wartości wsparcia dla beneficjentów naszego pilotażowego projektu i ich środowiska. Wierzę, że dotrzemy do osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a co więcej – uda nam się im pomóc.